VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ APARTMÁNU APAWELL

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánu Apawell (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Jan Lekeš Uherský Brod Stolářská 1710 68801 , IČ: 07863578 DIČ:CZ9009265067 (dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).
Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení poštou, elektronickou poštou sms zprávou, uvedením adresy trvalého pobytu pro vytvoření faktury , přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta adresa trvalého pobytu , kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.


Práva a povinnosti klienta
Klient má právo:
Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.; reklamovat vady poskytovaných služeb.
Klient je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.


Povinnosti ubytovacího zařízení
Ubytovací zařízení je povinno:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.


Ceny služeb a jejich úhrada
Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na www.apawell.cz
Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslán zálohový list, podklady k platbě nebo faktura na pobyt v ubytovacím zařízení, ve výši dle konkrétních podmínek objednávky.
Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů a ve splatnosti .
Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na účet provozovatele. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v ubytovacího zařízení.
V ceně pobytu je zahrnut rekreační poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu. O výši poplatku je klient předem písemně informován při potvrzení rezervace pobytu.


Potvrzení pobytu
K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení.
Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: lekeshonza@gmail.com nebo telefonicky na tel.: +420 778572471


Nástup
Při nástupu se klient v ubytovacího zařízení prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.
Po splnění výše uvedeného recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu, či k jiným objednaným službám.


Stornovací podmínky
Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením.
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta.
Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 60 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb si ubytovací zařízení neúčtuje žádné storno. Nevztahuje se na rezervace, kdy jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např. „Nevratná rezervace“.
Při zrušení rezervace méně než 59 až 7 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky, je ubytovací zařízení oprávněno si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb, dle potvrzené objednávky. Nevztahuje se na rezervace, kdy jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např. „Nevratná rezervace“.
Při zrušení rezervace méně než 7 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat storno poplatek ve výši 100% z objednaných služeb. Nevztahuje se na rezervace, kdy jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např.
„Nevratná rezervace“.


Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10 2021 Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.